WERKBEZOEK VAN BORNEMSE DELEGATIE NAAR NQUTHU februari 2020

Van 7 tot 15 februari ’20 is er een werkbezoek van de Bornemse delegatie aan Nquthu in Zuid Afrika. De overeenkomst tot samenwerking (de stedenband) tussen Bornem en Nquthu LM werd ondertekend in 2008. Deze stedenband heeft als hoofddoelstelling kennis en ervaring uitwisselen tussen lokale besturen (politiek, ambtenaren en bevolking) met als bedoeling de lokale democratiseringsprocessen te versterken.

De stedenband wordt aangemoedigd en ondersteund vanuit de federale en Vlaamse overheid. Jaarlijks ontvangt Bornem in het gemeentefonds €45000 voor het mondiaal beleid. Tot 2019 werd van deze middelen €25000 toegewezen aan de werking van de stedenband voor de thema’s jeugd, bibliotheek, lokale economische ontwikkeling en milieu.

Naast de subsidies van de Vlaamse overheid, werkt Bornem mee in een programma gesubsidieerd door de Belgische federale overheid (via Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp – DGD). Samen met de gemeenten Essen/Witzenberg en Heist-op-den-Berg/Bergrivier stapten Nquthu en Bornem in het VVSG-programma in Zuid-Afrika. Binnen dit federaal meerjarenprogramma (2017-2021) wordt gewerkt aan een project rond afvalbeheer en lokale economie; meer bepaald de implementatie van een recyclagecentrum en de organisatie van bewustmakingscampagnes met betrekking tot afval en milieu. Jaarlijks ontvangt Bornem €50000 voor dit programma.

Het werkbezoek van de burgemeester en schepenen wordt dus gefinancierd vanuit de federale en Vlaamse overheid en vanuit de eigen middelen van het college. Het kost de gemeente Bornem geen extra geld maar is wel een verrijkende ervaring en wij wensen de burgemeester en zijn schepenen een fijne trip en behouden thuiskomst !